Κατασκευή πρότυπου Μεσογειακού κήπου με εδαφοκάλυψη του χώρου με πυκνή φύτευση

Η υποδομή για την κατασκευή αυτού του κήπου ήταν καθοριστική. Εγκαταστάθηκαν δύο αντλητικά συστήματα, ένα στην γεώτρηση και ένα στην δεξαμενή που μοιράζει το νερό. Η δεξαμενή γεμίζει κατά το ήμισυ με νερό από τη γεώτρηση εξαιτίας της υψηλής αγωγιμότητάς του. Το υπόλοιπο συμπληρώνεται  με νερό από το δίκτυο σε ίση ποσότητα. Μέσω του πίνακα αυτοματισμού που εγκαταστήσαμε, όταν δεν επαρκεί η ποσότητα νερού από τη γεώτρηση, η δεξαμενή γεμίζει μόνο με νερό από το δίκτυο!